O NAS

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan wywodzi się z nurtu kościołów protestanckich powstałych w XVI wieku, w okresie Wielkiej Reformacji Kościoła Katolickiego.

Ruch Reformacyjny wyrósł na gruncie niezadowolenia z sytuacji istniejącej w ówczesnym Kościele. Duchowni i osoby świeckie w wyniku rozważania Pisma Świętego dostrzegli, że ówczesny Kościół oddalił się od nauki Jezusa Chrystusa i Apostołów. Intencją reformatorów było doświadczenie duchowego przebudzenia i dokonanie zwrotu od ludzkiej tradycji do nauki Pisma Świętego. Niezrozumiani i prześladowani ostatecznie zostali wyłączeni z Kościoła. W rezultacie tego powstało wiele wyznań protestanckich, z których większość przyjęła zasadę Reformacji: tylko Łaska, tylko Pismo, tylko Wiara. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan jest jednym z takich wyznań.

W XIX wieku wskutek przebudzenia duchowego ruch ewangelicznych chrześcijan rozwija się na terenie Rosji, Ukrainy, a później od 1908 roku także na ziemiach Polski.

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan działając legalnie na mocy Ustawy o związkach wyznaniowych jest obecnie rozwijającą się mniejszość wyznaniową w naszym kraju.

Więcej o historii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan przeczytasz na stronie: www.kech.pl/historia

W co wierzymy?

 1. Nieomylność i wystarczalność Pisma Świętego jako Słowa Bożego stanowiącego jedyny, natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia.
 2. Jedynego Boga odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 3. Jezusa Chrystusa, objawionego w ciele, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy; Jego bezgrzeszne życie i odkupieńczą śmierć na krzyżu za grzechy Świata, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powtórne przyjście.
 4. Zbawienie grzesznego człowieka przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, z łaski – niezależnie od uczynków.
 5. Konieczność nawrócenia się, pokuty za grzechy, odrodzenia przez Słowo Boże i Ducha Świętego, chrztu wiary przez zanurzenie, oraz uznania, że miłość Boga i bliźniego jest podstawą życia chrześcijańskiego.
 6. Ducha Świętego zamieszkującego w wierzących, uzdalniającego do świętego życia i służby.
 7. Powszechne kapłaństwo zbawionych.
 8. Aktualność Wieczerzy Pańskiej pod dwoma postaciami chleba i wina jako pamiątki ofiary Pana Jezusa Chrystusa.
 9. Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie jako wyraz Bożej sprawiedliwości.

Jakie mamy cele?

Celem Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan jest w szczególności:

 • oddawanie Bogu chwały
 • głoszenie objawienia Bożego danego w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu
 • krzewienie Ewangelii pośród wszystkich ludzi i czynienie ich uczniami Chrystusa
 • głoszenie zasad etyki chrześcijańskiej i wartości wynikających z lektury Pisma Świętego
 • chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży
 • opieka duszpasterska nad katechumenami, sympatykami i ich dziećmi
 • działalność misyjna
 • działalność oświatowo-wychowawcza
 • działalność charytatywna
 • działalność opiekuńcza i społeczna
 • działalność resocjalizacyjna i profilaktyczna

Szczegółowo cele Kościoła określa Statut Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP.

Najpopularniejsze tagi:
Chyłka Bassara